chính sách

16/01/2017 Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Maithu.com.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà Maithu.com.vn cần thành viên cung cấp để Maithu.com.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận […]